REGULAMIN

WARUNKI SPRZEDAŻY 

Dbamy o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy X-SPORT.PL umożliwia zakup TOWARÓW dostępnych w X-SPORT.pl. Niniejszy Regulamin określa między innymi zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży TOWARU. Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.

2. Operatorem Sklepu Internetowego X-SPORT.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.x-sport.pl, jest spółka X SPORT S.C. ul. Lotnisko 1 40-272 Katowice, numer NIP 634 24 00 906 

3. X SPORT prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaż TOWARÓW na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. TOWAR – np. Rower, narty, spodnie, deskorolka , latawiec…

2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Nabywcy złożenie Zamówienia.

4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

6. NABYWCA, KLIENT – podmiot dokonujący Zakupu poprzez x-sport.pl.

7. PRZELEWY24.PL – serwis dostępny pod adresem http://przelewy24.pl/ za pośrednictwem którego dokonywane są w Sklepie Internetowym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

9. SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, X_SPORT.PL – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowymwww.x-sport.pl.

10. SPRZEDAWCA, - firma X SPORT ul. Lotnisko 1 40-278 Katowice numer NIP 634 24 00 906

11. UMOWA SPRZEDAŻY, SPRZEDAŻ, ZAKUP – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Nabywcą i Sprzedawcą.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

14. UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.

15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3 Usługi Elektroniczne w X-SPORT.pl

1. W x-sport.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się w serwisie” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Użytkownik ma możliwość utworzenia 

3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub też pisemnie na adres: ul. Lotnisko 1 40-278 Katowice 

4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Nabywcę TOWARU w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie pola „Kupuje” przy danym Towarze. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Nabywcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Nabywcę następujących danych dotyczących Nabywcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres do dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży sposób płatności. W wypadku Nabywców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W Formularzu Zamówienia Klient może podać także dodatkowe uwagi związane z danym Zamówieniem.

5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

6. Zamówienia w X SPORT przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.x-sport.plprzez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne. 

10. Do prawidłowego korzystania z x-sport.pl niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; oraz 320px dla urządzeń mobilnych – smartphony (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

11. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej X SPORT oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.§ 4 Umowa Sprzedaży TOWARU

1. Sklep Internetowy x-sport.pl umożliwia zakup Towarów dostępnych w x-sport.pl.

2. X SPORT obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem woli związania się Umową Sprzedaży poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o wymaganych obowiązkach informacyjnych wskazanych w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności Klient każdorazowo informowany jest o głównych cechach TOWARU, łącznej cenie za TOWAR wraz z podatkami oraz innymi opłatami, które obowiązany jest ponieść oraz o sposobie i terminie zapłaty.

3. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży TOWARU wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują - opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy ) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Nabywca ma możliwość złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 pkt. 4 Regulaminu.

5. Minimalna kwota zakupów wynosi 50 PLN.

6. Klient ma prawo do dokonania zmian w zamówienia bądź też anulować je całkowicie tylko i wyłącznie do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. By to uczynić należy niezwłocznie po złożeniu zamówienia skontaktować się z obsługą sklepu X SPORT.

7. W sytuacji kiedy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu braku dostępności produktu w magazynie jak i u dostawców sklepu X SPORT, klient natychmiast zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie jego zrealizowania.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 5 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.§ 5 TOWAR

  • Towary sprzedawane przez X SPORT są oryginalnymi produktami i są dostarczane przez polskich dystrybutorów poszczególnych marek.

  • Naszym klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

  • Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.

  • Sklep X SPORT nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.

  • Towar odesłany do wymiany nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

  • Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

  • Towar objęty jest dwuletnią gwarancją i jeśli jest wadliwy musi zostać dostarczony na koszt kupującego pod adres X SPORT ul. Lotnisko 1 Katowice.

  • W ciągu 14 dni roboczych rozpatrzona zostanie każda reklamacja§ 6 Sposoby i terminy płatności

1. W x-sport.pl dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a. Płatność za pobraniem .

b. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem Przelewy24.pl.

2. Dostępne sposoby płatności wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, 

3. Aktualna lista metod płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą dostępnych za pośrednictwem Przelewy24.pl dostępna jest na stronie internetowej Przelewy24.pl, w tym pod następującymi adresami:

a.http://www.przelewy24.pl

4. Informacje o czasie realizacji płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl dostępne są na stronie internetowej przelewy24.pl, w tym pod następującymi adresami:

a.www.przelewy24.pl6. Termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży wynosi

w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl -

7. W przypadku płatności za pobraniem opłata pobierana przez kuriera w momencie dostarczenie przesyłki

8. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez Przelewy24.pl i zainstalowanej w Sklepie Internetowej w celu obsługi tego sposobu płatności.

9. W braku terminowej płatności Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.§ 7 Koszt, termin i sposoby dostawy

1. W x-sport.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:

-Przesyłka kurierska

-Przesyłka kurierska pobraniowa

2. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży.

3. Dostawa Towaru powyżej 300zł jest nieodpłatna. 

5. Termin dostawy w przypadku przesyłki tradycyjnej kurierskiej wynosi do 14 Dni Roboczych – od momentu dokonania płatności.

6. W przypadku przesyłki tradycyjnej dostawa dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć rzecz bez wad.§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Lotnisko 1, 40-278 Katowice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xsport@x-sport.pl 

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z zawieranymi Umowami Sprzedaży, ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego mogą zostać złożona przez Użytkownika lub Nabywcę na przykład: (1) pisemnie na adres: ul. Lotnisko 1 40-278 Katowice 

2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Użytkownik lub Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z przesyłką oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w jej przewozie.

4. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika lub Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika lub Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z wyborem Klienta w języku polskim lub angielskim.

2. Zmiana Regulaminu - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. W przypadku zmiany Regulaminu i zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

b. W przypadku zmiany Regulaminu i zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników lub Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.§ 14 Wzór formularza odstąpienia od umowy
(załącznik numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, do formularza należy dołączyć dowód zakupu)

Adresat:

X SPORT ul. Lotnisko 1

40-278 Katowice

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Stary regulamin obowiązujący do 23.05.2018 do pobrania tutaj.